Vezi Vizija

Podjetje Vezi vizija d.o.o. je bilo ustanovljeno 18.10.2011 in je v lasti Društva za duševno
zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »Vezi«.

 • podjetje Vezi vizija d.o.o. je dne 9.1.2013 pridobilo dovoljenje za delo št. 12201-
  15/2012-4 za opravljanje storitve pomoč na domu kot socialna oskrba na domu. Z
  odločbo št. 12201-15/2012-5 je bilo dne 9.1.2013 vpisano v register zasebnikov in
  pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve, pod zaporedno številko DD-
  085/5a.24 pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 • na podlagi izbora na Javnem razpisu za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči
  družini na domu v Občini Divača, je podjetje Vezi Vizija d.o.o. postalo nov
  koncesionar. V skladu s pogodbo št. 430-0045/2012-38 od 10.07.2013 dalje izvajamo
  koncesijsko dejavnost.

PODATKI O PODJETJU
Točen naziv ponudnika: VEZI VIZIJA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Naslov – sedež: Štorje 26, 6210 Sežana,
Naslov – dislocirana enota: Ul. dr. Bogomirja Magajne 8, 6215 DIVAČA
Številka telefona: GSM: 051 495 395, 051 623 093
Elektronska pošta: vezi.vizija@gmail.com
ID za DDV: 64096599 
Matična številka: 605366100
Številka bančnega računa:  SI56 1010 0005 0137 937  Intesa Sanpaolo, SI56 0510 0801 6227 898  Abanka
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: Karmen Margarit, univ. dipl. soc. del., direktorica

1. PROGRAM DELA IN IZVAJANJE STORITVE

Po Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV) je pomoč na domu ena izmed oblik socialnovarstvenih storitev. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Socialno oskrbo na domu izvajamo v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (v nadaljevanju Pravilnikom) in obsega tri sklope opravil, ki se prilagajajo potrebam posameznega upravičenca in sicer:

 • gospodinjsko pomoč, kamor spadajo: prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
  nabava živil, priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno
  čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno
  vzdrževanje spalnega prostora,
 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor spadajo: pomoč pri oblačenju ali
  slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
  vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor spadajo: vzpostavljanje socialne mreže
  z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju
  nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava
  upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenci storitev pomoči na domu so naslednji:

 • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso
  sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
  prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če
  vrsta in stopnja njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za
  opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
  statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez pomoči
  druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko ali najtežjo motnjo v
  duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči,
pri kateri sodelujejo strokovni delavec, strokovni sodelavec, neposredni izvajalec oskrbe,
upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani.

Socialno oskrbo na domu lahko v skladu z 69. in 70. členom ZSV ter 6. členom Pravilnika
izvajajo strokovni delavci, strokovni sodelavci ter laični delavci. Prvi in drugi del storitve
vodi strokovni delavec iz 69. člena ZSV. Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca
opravljajo strokovni sodelavci iz 70. člena ZSV, ki so končali najmanj srednjo poklicno ali
srednjo strokovno šolo, ki usposablja za socialno oskrbo ali zdravstveno nego, lahko pa tudi
delavci, ki imajo pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja socialne oskrbe na
domu in opravljeno usposabljanje po verificiranem programu za socialno oskrbo.

2. CILJI PROGRAMA

 • prispevati k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti, med seboj,
 • izboljšati dostop do storitev in programov,
 • doseči večjo učinkovitost in izboljšanje kakovosti storitev in programov ter hkrati
  povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost,
 • krepiti strokovno avtonomijo, upravljavsko samostojnost in racionalno poslovanje na
  področju socialnega varstva.

3. TEORIJE IN METODE DELA

Pri izvajanju pomoči na domu je:

 • v ospredju individualno socialno delo,
 • ob upoštevanju dela s skupino – družino, pomembnimi drugimi (op. v koliko jih
  uporabnik ima),
 • prepletanje obeh tako individualne kot metode dela s skupino, ne gre zanemariti tudi
  skupnostnega socialnega dela in prepletanja s skupnostjo, v okolju, v katerem
  uporabnik prebiva.