MedGenVezi

Dolg naziv operacije: Medgeneracijske vezi Krasa in Brkinov

Trajanje operacije: november 2018 do november 2020

Odobrena vrednost operacije z odločbo ARSKTRP: 40.551,66 EUR

Prijavitelj operacije: Brinjevka, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d.o.o., so.p.

Partnerji operacije:

– Roman Mahne – ekološka sirarna Mahne,
– Univerza v Ljubljani,
– Art nepremičnine, trgovina in storitve, d.o.o.
– Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI«.

Kratek opis operacije:

Izhajajoč iz strokovnih podlag smo v socialnem podjetju Brinjevka d.o.o. prišli do spoznanja, da lahko ljudje različnih generacij sodelujemo na več načinov, med drugim tudi preko medgeneracijskih dejavnosti. Vsled temu smo oblikovali inovativen program medgeneracijskega sodelovanja. Izhajajoč iz socialnega elementa našega podjetja smo se v prvi vrsti oprli na zagotavljanje storitev mladim, ženskam, starostnikom in drugim ranljivim skupinam na našem območju, ki se zaradi različnih vzrokov težje vključujejo. Program je sestavljen iz treh različnih aktivnosti (združitev tradicije s sedanjostjo, tradicionalna lokalna kuhinja, tradicionalne obrti-prenos znanja na mlade), katerih cilj je med seboj povezati različne generacije z namenom, da bi se skupaj učili in razvijali medsebojno spoštovanje in razumevanje.

Projekt je namenjen različnim generacijam iz lokalnega območja (lahko tudi širše). Ker gre za medgeneracijsko sodelovanje vsi deležniki nastopajo enkrat na strani končnih uporabnikov, drugič na strani tistih, ki znanje predajajo. Vendar se obe funkciji tako močno prepletata, da zagotavljata zelo veliko razpršenost skupin in posameznikov, ki jim je projekt namenjen. Osebe, ki jim je projekt namenjen so pripadniki ranljivih skupin, otroci, delovno aktivni ipd.

Cilji operacije

Dolgoročni cilj projekta je vzpostaviti medgeneracijsko stično točko, kjer se bodo lahko različne generacije med seboj povezovale v najrazličnejših projektih pri katerih se bo lahko učenje/prenos znanja prenašalo tako iz starejše generacije na mlajšo kakor tudi obratno. Cilj projekta na dolgi rok je k sodelovanju privabiti čim več marginalnih skupin ter jih povezati v projektih, ki bi bili dlje časa trajajoči ter bi deležnikom omogočali prebroditev vsakdanjih tegob ter jim povrniti občutek koristnosti ter osebno zadovoljstvo (krepitev samopodobe).

Kratkoročni cilj je izpeljava delavnic v sklopu posameznih aktivnosti, ki pomenijo ne zgolj medgeneracijsko sodelovanje ter povezovanje, temveč tudi nadgradnjo v smislu krepitve socialne povezanosti (socialnega čuta), aktivni vključitvi različnih generacij v izvajanje aktivnosti, povezovanje lokalnega prebivalstva. Kratkoročni cilj obsega tudi promocijo programa medgeneracijskega sodelovanja, kot inovativnega pristopa, ki poleg povezovanja generacij izpostavlja oz. upošteva tudi tradicijo ter značilnosti lokalnega okolja. Poglavitna kratkoročna cilja sta spodbujanje medgeneracijskega povezovanja ter povečati družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupin prebivalstva. 

Aktivnosti operacije

 • združitev tradicije s sedanjostjo (zasnova učilnice v naravi (eko učilnica in kraška vas) ter izvedba delavnic),
 • tradicionalna lokalna kuhinja (kuharski tečaji),
 • tradicionalne obrti – prenos znanja na mlade (kamnoseške delavnice/tečaji).

Rezultati operacije

 • ustrezna oprema, umeščena v »delovni« proces,
 • uspešno izvedene aktivnosti in delavnice,
 • vključene 3 različne generacije v aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja,
 • vključene ranljive skupine v aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja,
 • inovativen pristop in zasnova aktivnosti,
 • razširjena dejavnost socialnega podjetja Brinjevka d.o.o. z novo dejavnostjo medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja,
 • vzpostavljene povezave med lokalnimi akterji,
 • interes lokalnih prebivalcev za aktivno participacijo v skupnih projektih,
 • vzpostavljena Medgeneracijska stična točka,
 • nov pristop za naravoslovne dneve,
 • promocija vseh 4 občin na enem mestu (Kraška vas).

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«, hiperpovezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in hiperpovezava na spletno stran PRP (www.program-podezelja.si).